شبکه پژوهشگران، اندیشمندان، پژوهشگاه ها، و موسسات مطالعاتی

این سامانه با هدف شناسایی، جذب و به کار گیری پژوهشگران و اندیشمندان و نیز پژوهشگاه ها و موسسات مطالعاتی کشور طراحی و توسعه داده شده است. سامانه مذکور، یک بانک اطلاعاتی از مهارت ها و توانمندی های گروه های هدف را فراهم می آورد.