بازار پروژه پژوهشی

این سامانه با هدف برون سپاری و اتصال پروژه های پژوهشی مورد نیاز افراد حقیقی، سازمان ها (دولتی و خصوصی) و نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی به شبکه پژوهشگران و موسسات مطالعاتی و پژوهشی سراسر کشور در راستای حل مسائل راهبردی آنها، طراحی و توسعه داده شده است.