مهلت مشارکت در جمع سپاری تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم از طریق سامانه نجم تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.

نظر به استقبال از مشارکت در جمع سپاری سیاستهای کلی برنامه هفتم از طریق سامانه نجم، دبیرخانه نخستین فراخوان جمع سپاری سیاستهای کلی برنامه هفتم مهلت مشارکت در این جمع سپاری را تا تاریخ ۳۰ ام آبان تمدید نمود.