گزارش تلویزیونی برنامه نما دو از افتتاح سامانه نجم و فراخوان جمع سپاری برنامه هفتم توسعه کشور

خلاصه گزارش ویدیویی از افتتاح سامانه نجم و فراخوان جمع سپاری برنامه هفتم توسعه کشور در سالن مجلس خبرگان رهبری در ۱۶ شهوریور ماه ۱۳۹۹