صحبتهای دکتر مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی در شبکه خبر