گزارش تصویری همایش افتتاح سامانه جمع سپاری و فراخوان برنامه هفتم توسعه

گزارش تصویری همایش افتتاح سامانه نظام جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین فراخوان جمع سپاری تدوین برنامه هفتم توسعه