اولین فراخوان جمع سپاری نخبگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام

اولین فراخوان جمع سپاری نخبگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام

با مشارکت اندیشکده ها ، نخبگان و موسسات مطالعات راهبردی

موضوع : تذوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور