فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی

فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی

اهداف فصلنامه

۱٫ ایجاد زمینه برای انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه مسائل فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

۲٫ مساعدت به نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

۳٫ اشاعه و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری در میان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی؛

۴٫ ایجاد زمینه برای پیوند تحقیقات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی با حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور؛

۵٫ ارتقای کیفیت راهبردها و سیاست کلان کشور در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی.