مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (ابلاغی – ۱۳۹۲/۱۲/۲۴)

۴۶- مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (ابلاغی – ۱۳۹۲/۱۲/۲۴)
 مقررات نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلى نظام 
ماده ۱
‏نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلى نظام به موجب تفویض اختیار از سوى مقام معظم رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت مى­گیرد.
‏تبصره ١‏: سیاست­هاى کلى نظام، سیاست­هایى است که از سوى مقام معظم رهبرى به موجب بند ١ ‏از اصل ١١٠ ‏قانون اساسى تعیین مى­شود.
تبصره ٢‏: نظارت بر حسن اجراى سیاست­هاى کلى شامل نظارت بر اعمال سیاست­هاى کلى در قوانین، مقررات و مراحل اجرایى است.
‏ماده ۲
‏قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه­هاى سنواتى باید در چارچوب سیاست­هاى کلى تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردى نباید مغایر سیاست­هاى کلى باشد.
ماده ۳
‏مقامات مسؤول درقواى سه گانه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و نهادهاى عمومی، مسؤول اجراى سیاست­هاى کلى نظام در دستگاه­هاى مربوط مى­باشند.
‏تبصره: شیوه­ى اعمال نظارت در مورد نیروهاى مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
‏ماده ۴
‏به منظور بررسى، ارزیابی، تلفیق و جامع­نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضاى زیر در مجمع تشکیل مى­شود:
 ‏- رئیس مجمع
‏- دبیر مجمع
‏- دو نماینده از میان اعضاى هر یک ازکمیسیون­هاى موضوعى مجمع به انتخاب خود کمیسیون­ها
‏- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى
‏- رئیس کمیسیون اصل ٩٠ ‏مجلس شوراى اسلامى
‏- رئیس سازمان بازرسى کل کشور
‏- رئیس دیوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى
‏- دادستان کل کشور
‏- رئیس دیوان عدالت ادارى کشور
تبصره ١‏: رؤساى سه قوه یا نماینده­ى هر یک از آنان و رؤساى کمیسیون­هاى اصلى ذى­ربط در مجلس شوراى اسلامى، مى­توانند با حق رأى در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره ٢‏: کمیسیون نظارت هنگام بررسى گزارش­هاى رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذى­ربط براى شرکت در جلسات کمیسیون «با حق رأى» دعوت بعمل مى­آورد.
ماده 5
‏مقامات مذکور در ماده ٣ ‏موظف­اند گزارش­هاى ادوارى، شامل سالیانه و پنج ساله خود را از اجراى سیاست­هاى کلى و میزان تحقق آن­ها بر اساس شاخص­ها و نماگرهاى معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسى، موارد مغایرت و عدم­انطباق حسب مورد با سیاست­هاى کلى را اعلام خواهد کرد. دستگاه­ها باید نتیجه اقدامات اصلاحى خود را در این رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایند.
تبصره: دستگاه­هاى مختلف قواى سه­گانه، صدا و سیما و نهادهاى عمومى مکلف­اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش­هاى لازم را درخصوص اجراى سیاست­هاى کلى در حوزه­ى فعالیت خود بر اساس شاخص­هاى معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.
ماده ۶
‏نسخه­اى از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیون­هاى تخصصى مرتبط مجمع قرار مى­گیرد. این کمیسیون­ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را بصورت مکتوب براى طرح و تصمیم­گیرى درکمیسیون نظارت ارائه مى­کنند. در مورد دستور جلسات فورى، کمیسیون­هاى تخصصى، نظرات خود را به صورت شفاهى ازطریق نماینده­ى خود درکمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد.
تبصره١‏: هر یک ازکمیسیون­هاى تخصصى مجمع، درحوزه­ى فعالیت خود، گزارش سالانه­اى از نحوه­ى اجرا و پیشرفت سیاست­هاى کلى تهیه مى­کنند. این گزارش­ها پس از بررسى وتلفیق درکمیسیون نظارت، براى اظهار­نظر به مجمع اراثه مى­شود.
تبصره٢‏: پیگیرى امور و کارشناسى نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.
تبصره٣‏: دبیرخانه مجمع موظف است با همکارى مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شوراى دستگاه­هاى نظارتی کشور، مرکزى را در دبیرخانه براى تهیه­ى گزارش­هاى ارزیابى راهبردى از اجراى سیاست­هاى کلى و در صورت نیاز ارزیابى آمارهاى رسمى منتشره ایجاد کند.
گزارش­هاى تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادوارى منتشر و در اختیار مجمع قرار می­گیرد.
ماده ۷
‏رئیس مجلس شوراى اسلامى موظف است پس از اعلام وصول طرح­ها و لوایح در مجلس، نسخه­اى از آنها را براى اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسى طرح­ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدى آنها در مجلس شوراى اسلامى، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدم­مغایرت با سیاست­هاى کلى مصوب بررسى مى­نماید. کمیسیون نظارت مواردى را که مغایر یا   غیر­منطبق (حسب مورد) با سیاست­هاى کلى مى­بیند به شوراى مجمع گزارش مى­نماید. در صورتى­که مجمع هم مغایرت یا عدم­انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم­انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون­هاى ذی­ربط مجلس طرح مى­کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائى مجلس مغایرت و عدم­انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مى­نماید.
ماده ۸
‏وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:
‏- تدوین خط مشى­ها، شاخص­ها و شیوه­هاى اعمال نظارت با همکارى کمیسیون­هاى ذى­ربط.
‏- اجراى وظایف مندج در مواد ۷،۶،۵ ‏و سایر موارد ارجاعى.
‏- تعیین نمایندگان براى حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه­هاى توسعه در دولت و مجلس.
‏- ارزیابى و سنجش میزان تحقق سیاست­هاى کلى و حسن اجراى آنها بر مبناى شاخص­هاى مصوب ‏و تلفیق گزارش­هاى نظارتى.
‏- ارائه کلیه گزارش­ها و تصمیمات به شوراى مجمع جهت اطلاع و تصویب.
ماده ۹
‏قواى سه گانه، ستاد کل نیروهاى مسلح، صدا و سیما و دستگاه­هاى نظارتى از قبیل دیوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسى دولتى و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت ادارى، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک­ها، سازمان­ها، شرکت­هاى دولتى و همچنین نهادهاى عمومى موضوع تبصره ذیل ماده ۵ ‏قانون محاسبات عمومى، شهردارى­ها و کلیه سازمان­هایى که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومى غیردولتى با درخواست مجمع ازطریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکارى لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هرحال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم­مغایرت با سیاست­هاى کلى بر عهده­ى مجمع خواهد بود.
ماده ۱۰
‏نتایج بررسى­هاى انجام شده در خصوص نحوه­ى رعایت و اجراى سیاست­هاى کلى، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش مى­شود.
ماده ۱۱
‏مقامات مذکور در ماده ۳ موظف­اند، سیاست­هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را براى اجرا به زیرمجموعه­هاى مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز یک نسخه از کلیه­ى مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسالى نمایند.
۱) توضیحات:
‏ ‏ج – موادى از آئین­نامه داخلى مجمع که با امر نظارت مرتبط است.
ماده ۳۱
‏به منظور تنظیم کار کمیسیون­هاى دائمى و کمیسیون­هاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاه­هاى مسؤولى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیر­دولتى و استفاده کامل از فرآورده­هاى کارشناسى آن­ها و نیز ارتباط مستمر با شوراهاى مشورتى و نظارت بر کارهاى ادارى و کارشناسى کمیسیون­ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش­هاى مهم کارشناسى مربوط به مسائل ایران و جهان و همحنین نظارت بر حسن اجراى سیاست­هاى کلى که به تایید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیری آن­ها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم­ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور ادارى و اجرائى مجمع، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می­شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.
‏ ماده ۳۴
‏دبیر مجمع براى اداره امور دبیرخانه و نیزکمیسیون­ها  ونظارت و پیگیرى تصمیم­ها وسیاست­هاى مورد تایید مقام معظم رهبری و همچنین دیگر امور ادارى و مالى مجمع، تشکیلات لازم را تدوین مى­کند. این تشکیلات باید به تأیید ریاست مجمع برسد.