سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات (مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷)

۲۸- سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات(مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷)
مصوبه مورخ۱۳۸۴/۱۲/۲۷  مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات
 
ماده – ایجادشرایط سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:
 
بند ۱ – استقلال قضات در رسیدگی به پروند ه ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای .
بند ۲- تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تاثیر پذیری از دخالت دیگران.
بند ۳- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.
بند ۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی های علمی ،تقوایی و توانایی های لازم برای امر قضا.
بند۵- تعیین ضوابط قانونی برای عزل ،نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.
بند ۶ – تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت .
بند ۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.