سیاست‌های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴)

۲۷- سیاست‌های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی .(مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴)