سیاست های کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی (مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۸۲)

۱۶- سیاست های کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی.(مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۸۲)