سیاست های کلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی) (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۸ )

۱۳- سیاست های کلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی). (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۸)
 سیاست های کلی در بخش امنیت ملی۱۳۸۶/۰۲/۱۷ در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی
ابلاغ شده به رؤسای قوای سه گانه – ستاد کل نیروهای مسلح – شورای عالی امنیت ملی با طبقه بندی بکلی سری