سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب (مصوب۱۳۷۸/۱۱/۰۲ )

۹- سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب.(مصوب۱۳۷۸/۱۱/۰۲)