فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی

فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی

هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی، بسترسازی پژوهشی در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.

محورهای مقالات

دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه
دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و…
طراحی و تبیین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
رفاه اقتصادی همراه با برقراری عدالت
اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴
مباحث حاکمیتی در حوزه اقتصادی (فرا قوه‌ای)
بررسی جایگاه نهادی بانک مرکزی در نظام پولی ایران، اصلاحات پولی و مقرراتی
بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ارائه راهبردهای مناسب
بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر سیاست‌های بخشی و ارائه راهبردهای مناسب
نقش دولت در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
استفاده بهینه از درآمدهای نفتی (صندوق توسعه ملی) در تأمین رشد پایدار اقتصادی.