پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی

حوزه تخصصی ماموریت این پژوهشکده در سه بخش

الف) ارائه خدمات مرتبط با آینده پژوهی موضوعی و تخصصی به کمیسیون ها و پژوهشکده های دیگر (معطوف به ماموریت های مجمع مطرح در قانون اساسی و امور تفویضی مقام معظم رهبری) در حوزه های مختلف مطالعات راهبردی و سیاستگذاری

ب) آینده نگاری، آینده سازی و شناخت پیشران های اثرگذار و دورنمای آینده

ج) ساماندهی شبکه متخصصان آینده پژوهی کشور در حوزه های مرتبط

تعریف شده است.

 

آدرس سایت اصلی پژوهشکده : www.fstt.ir