پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

حوزه تخصصی ماموریت این پژوهشکده، شامل امور اقتصادی (نظام تخصیص یارانه، نظام مالیاتی، نظام بانکی، و اقتصاد شهری)، سطوح مختلف نظام حکمرانی و نحوه اداره کشور (سیاستگذاری عمومی، شورایعالی و تنظیم گری بخشی)، علم و فناوری،  امور زیرساخت ها، انرژی، صنعت و معدن، حمل و نقل، منابع آب و کشاورزی، و مشارکت عمومی-خصوصی است.

 

آدرس سایت اصلی پژوهشکده : ristip.sharif.ir