ماموریت

مرکز «مطالعات و بررسی های راهبردی» مرجع اصلی مدیریت مطالعات و پژوهش های مورد نیاز دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و کلیه فعالیت های پژوهشکده ها و اندیشکده های راهبردی کشور و نیز پژوهشگران مرتبط با کمیسیون های تخصصی دبیرخانه مجمع را هماهنگ و ساماندهی می نماید.

چشم انداز

مهمترین نهاد راهبردی در حوزه جریان سازی و سیاست پژوهی کشور