دفتر همکاری های علمی راهبری  و امور نخبگان

 

این دفتر دو حوزه ماموریتی اصلی را دنبال می کند:

ماموریت اول: گسترش تعاملات مرکز و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی برجسته کشور

ماموریت دوم: حمایت از نخبگان،  نوآوران و ظرفیت های مستعد