دفتر مطالعات نظام سازی و حکمرانی اسلامی

 

ماموریت دفتر مطالعات نظام سازی و حکمرانی اسلامی، مشارکت و حضور مستمر در فرآیند نظام‏سازی و سیستم‏سازی نوین در رابطه با حوزه ماموریتی مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی است. در واقع، این دفتر رسالت ایجاد‏ ساختارهای منسجم و معقول بین اجزای مرکز و دبیرخانه مجمع، که کوتاه‏ترین و سریع‏ترین مسیر به سوی اهداف مورد نظر موجب شود، را بر عهده دارد.