دفتر مطالعات رفتاری و روش های نوین سیاست پژوهی

 

در دهه­‌های اخیر، چارچوب‌ها و ابزارهای سیاستی نوین و مفیدی برای سیاستگذاری عمومی و در راستای‌ تغییر رفتار شهروندان، مبتنی بر آموزه‌های علوم رفتاری ارائه شده است. ماموریت های دفتر «مطالعات رفتاری و روش های نوین سیاست پژوهی» شناسایی ابزارهای موجود در زمینه سیاستگذاری تغییر رفتار، تولید محتوای مربوطه، و رصد تجربیات کشورهای مختلف پیشگام در این زمینه به منظور ارائه بینش لازم به سیاستگذاران جهت بهره گیری اثربخش و کارآمد در فرآیند سیاستگذاری عمومی می باشد.