دفتر برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های پژوهشی

 

برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های پژوهشی، سبب استفاده بهینه از منابع دبیرخانه مجمع، مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی، و مراکز پژوهشی و اندیشکده های مرتبط و وابسته به دبیرخانه مرکز شده و بهره وری را افزایش خواهد شد. جهت دست یابی به این مهم دو دسته ماموریت عمده در این دفتر دنبال می شود:

ماموریت اول: برنامه‌ریزی پژوهشی

۱- تهیه برنامه پژوهشی ۵ ساله با توجه به اسناد راهبردی

۲- دریافت گزارش عملکرد پژوهشی از پژوهشکده ها و اندیشکده های مرتبط و وابسته  

ماموریت دوم: ارزیابی و نظارت پژوهشی

۱- انعقاد قرارداد برنامه‌های مصوب پژوهشی با پژوهشکده ها و اندیشکده های مرتبط و وابسته

۲- نظارت بر اجرای قرارداد پروژه‌های پژوهشی و تایید میزان پیشرفت

۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص برون‌سپاری پروژه‌های پژوهشی