دفتر بررسی‌های راهبردی

حوزه تخصصی ماموریت این دفتر، رصد و تحلیل مسائل نوظهور و امور اقتضایی و رویدادهای جاری (کوتاه مدت) مرتبط با دستور کار کمیسیون های دبیرخانه و صحن مجمع (با همکاری و هماهنگی واحدهای مختلف دبیرخانه) در امور اقتصادی و زیربنایی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگی، اجتماعی و فضای سایبری، و حقوقی-قضایی است.