دفتر انتشارات و تولیدات رسانه ای

 

ماموریت دفتر «انتشارات و تولیدات رسانه ای» تهیه، تولید و نظارت بر محتوای چندرسانه ای شامل موشن گرافی، تیزر، مستند، و … در خصوص حوزه ماموریتی مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی می باشد.