دفتر انتشارات و تولیدات رسانه ای

 

ماموریت دفتر «انتشارات و تولیدات رسانه ای» تهیه و تولید اخبار و فصلنامه های پژوهشی در حوزه ماموریتی مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی می باشد.