دفتر اجتماعی سازی و مطالبه سیاست ها

 

اجتماعی سازی یکی از اقداماتی است که به شهروندان کمک می کند تا فرایند مواجهه شدن با سیاست های عمومی را به گونه ای مناسب تر طی کنند. فرایند اجتماعی سازی می تواند توضیحاتی که به شهروندان در مورد نحوه مشارکت در اجرای سیاست های عمومی، نحوه ای که با هم همدلی انجام می دهند و … به شهروندان ارائه دهد. ماموریت های «دفتر اجتماعی سازی و مطالبه سیاست ها» شامل افزایش سطح آگاهی شهروندان با سیاست های عمومی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، درک بهتر اهداف سیاستگذاران کشور از چیستی سیاست های تدوین شده و نقشی که می توانند برای رسیدن به این اهداف ایفا نمایند،  می باشد.