شبکه مشارکت استانی

این سامانه، با هدف شناسایی و به کارگیری ظرفیت ها و توانمندی های نخبگان بومی جهت مشارکت در پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در مناطق مختلف کشور طراحی و توسعه داده شده است. به علاوه، از قابلیت های این افراد در راستای حل مسائل راهبردی منطقه ای بهره برداری خواهد شد.