پژوهشکده سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی

حوزه تخصصی ماموریت این پژوهشکده، توسعه روستایی و عشایری، توسعه منطقه ای، توسعه دریا محور، و امور زیربنایی (آمایش سرزمین، ارتباطات، منابع طبیعی، محیط زیست، و …) است.

آدرس سایت اصلی پژوهشکده : ipsdi.ir