پژوهشکده شهید صدر

حوزه تخصصی ماموریت این پژوهشکده مشتمل بر

الف) احیای تمدن اسلامی با محوریت شناخت مبانی نظری و بنیان های آن و نظام سازی اسلامی در جهت احیای تمدن اسلامی

ب) غرب شناسی و افول هژمونی تمدن غرب و آمریکا

می باشد.

 

آدرس سایت اصلی پژوهشکده : mbsadr.ir